Rongorongon KGES

500kW PV Grid Project

Bonriki Water Reserve

Kiribati Green Energy Solution Company Limited (e ataaki n arana ngkoa ae Kiribati Solar Energy Company) e kateaki iaan te tua ibukiia kambwana’ ordinance Cap 10A n te 14 Novembwa 1984. Kiribati Green Energy Solutions Company Limited n arana ae boou ngkai, bon 100% STATE OWN ENTERPRISE” ae nanonaki ikai bwa e bwaibwai iai te tautaeka 100%. Te ara ae boou aio e moa kamanenaakina man Aokati 2020 imwin koron tain kakatanoataakina nakoiia te botanaomata ke te Public Awareness.

Bitakin aran te KGES bon kaean nanon ana kataratara te tautaeka n te KV20 n te aro bwa KGES e nang aki tiku iaon te korakora man taai ma e nang karokoi riki taian renewable energy ake ana kona ni kabonganaaki ao ni uaana i Kiribati.

Irarikin ana kabobwai ao bon iai ana services te KGES man te Engineering Department n arana ae ataaki ae KGES SDIM Services ni kamaenakoan te taeka ane SDIM e tei ibukin taeka aika Survey, Design, Install & Maintenance. 

Ngkoe ae ko iangoa am tiora ae na kamaeua am auti, aobiti, bitineti ao industry, ibukin rinanoan am kakataunaari, karokoana, kanimwakina ma kataumwaneana, ana Intinia am kambwana aio are ana kona ni katamnneia raoi kainanom ibukin am iti ae free rinanon te KGES SDIM Services.

Iai 3 ana aobiti bwa 1 i Betio, 1 i Bonriki ao 1 i Kiritimati. Ana main office ae tei ni kaitara ma te MCTTD n te CROSSWAY n te kawai nako Tabonteuabu. Te ka-2 bon ana Sales Booth n te Bonriki International Airport ao te ka-3 bon i London, Kiritimati ibukin te Aono Raina ma Rawaki.

COMPANY'S MISSION

The overall objective is to address the current socio-economic imbalance between the urban and rural areas by achieving a more equitable distribution of resources to the outer islands. The more specific objective of the KGES is in expanding the use of renewable energy through the application of solar photovoltaic on outer islands and in urban districts. This complies with the government policy to provide rural electrification on the outer islands, and in line with KDP 2016 – 2019. 

Location

Tera ae taui ngkami reitaki nakon ara nambwa n tareboon aikai:- ibukimi kain Tarawa ma te Aono ni Kiribati, 75126051, ao 73011700, ibukimi kain Kiritimati ma te Aono n Raina ma Rawaki 73053331

Address

Kiribati Green Energy Solutions Company Limited, Crossway Road, Port Area, Betio, Tarawa, Republic of KIRIBATI

Business Hours

Monday to Friday

9:00 AM - 17:00 PM