Rongorongon KGES

500kW PV Grid Project

Bonriki Water Reserve

Kiribati Green Energy Solutions Company Limited (e ataaki n arana ngkoa ae Kiribati Solar Energy Company) e kateaki iaan te tua ibukiia kambwana’ ordinance Cap 10A n te 14 Novembwa 1984. Kiribati Green Energy Solutions Company Limited n arana ae boou ngkai, bon 100% STATE OWN ENTERPRISE” ae nanonaki ikai bwa e bwaibwai iai te tautaeka 100%. Te ara ae boou aio e moa kamanenaakina man Aokati 2020 imwin koron tain kakatanoataakina nakoiia te botanaomata ke te Public Awareness.

Iai 4 ana aobiti bwa 2 i Betio, 1 i Bonriki ao 1 i Kiritimati. Ana main office ae boou ngkai e a onea mwin aobitin te MacDow ngkoa ni uakaan ma Betio JSS, ana ka-2 n tabo are e a riki bwa ana titoa ibukin te kabobwai ane e bon tiku n ana tabo ni kawai n te tuta ni kawai are e nako Tabonteuabu. Te ka-3 bon ana Sales Booth n te Bonriki International Airport ao te 4 bon i London, Kiritimati